Serwis

Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich produkowanych sterowników firmy Mains.

 

Naprawa w ciągu 48 godzin:

 

Jeżeli wysłany do naprawy sprzęt dociera do naszego serwisu w dniu roboczym do godziny dwunastej w południe, to w tym samym dniu może zostać odesłany do nadawcy. Gdy zależy Państwu na czasie prosimy o zaznaczenie w dokumentach zlecenia naprawy jako pilnej. Prosimy o podanie numeru telefonicznego dla ustalenia sposobu wysyłki w dniu naprawy.

 

Aby skorzystać z naszych usług należy uszkodzone urządzenie nadesłać na nasz adres.

 

Przesyłka nadesłanego i wysyłka naprawionego towaru odbywa się na koszt zamawiającego usługę naprawy.

 

Wycena kosztów naprawy sprzętu nie objętego gwarancją jest bezpłatna.

 

Warunki gwarancji:

Firma MAINS Sp z.o.o. udziela dwuletniej gwarancji na część elektroniczną produkowanych urządzeń oraz rocznej gwarancji na wszystkie elementy mechaniczne ( w tym złącza, łączniki, wyłączniki bezpieczeństwa itp.).

W ramach naprawy gwarancyjnej MAINS Sp z.o.o. zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonych części produktu, całego produktu lub jego części na nowy lub odnowiony. Wszystkie wymienione części i produkty stają się własnością Mains Sp. z o.o.

 

1. Gwarancja będzie honorowana wyłącznie z ważnym dowodem zakupu albo rachunkiem (zawierającym datę zakupu, model produktu i nazwę sprzedawcy/dealera) oraz z reklamowanym produktem dostarczonym w okresie gwarancyjnym. MAINS Sp z.o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy usługi bezpłatnego serwisu w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej, lub jeśli informacje w nich zawarte są niekompletne lub nieczytelne. Gwarancja nie będzie uznana, gdy nazwa modelu lub numer seryjny, plomby umieszczone na produkcie zostały zmienione, zmazane, usunięte lub zatarte.

2. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i zagrożeń związanych z transportem produktu do firmy i z firmy MAINS Sp z.o.o

 

3. Gwarancja nie obejmuje:

     a) okresowych przeglądów technicznych oraz naprawy bądź wymiany części lub podzespołów wynikających z ich naturalnego zużycia; 

     b) części zamiennych (części przewidzianych do okresowej wymiany, takich jak baterie, kondensatory silników, łączniki mechaniczne, nóżki, stopki podstawy itp.); 

     c) uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem się z produktem w sposób odbiegający od normalnych zastosowań;

     d) uszkodzeń mechanicznych typu otarcia, rysy będące naturalnym efektem eksploatacji urządzenia;

     e) uszkodzeń produktu będących następstwem używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli: 

 

  • używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje, uszkodzenie wyświetlaczy, klawiatur, optyki itd., 

  • nieprawidłowej instalacji lub nieużytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i według instrukcji MAINS Sp z.o.o dotyczących instalacji lub użytkowania, 

  • nieserwisowania produktu zgodnie z instrukcjami MAINS Sp z.o.o. dotyczącymi prawidłowego serwisowania, 

  • instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i sprzeczny ze wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, gdzie produkt jest używany;

 

    f) stanu lub wad systemów, z którymi używany jest ten produkt lub w których skład wchodzi;

 

    g)  użytkowania produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi produktami typu, stanu i standardu innego niż zalecany przez

         MAINS Sp z.o.o;

 

    h) napraw przeprowadzanych przez osoby niebędące pracownikami MAINS Sp z.o.o. lub autoryzowanej sieci serwisowej; 

 

    i) zmian i przeróbek bez uprzedniej zgody MAINS Sp z.o.o, takich jak: 

  • zmiany parametrów produktu do wartości innych niż podane w instrukcji obsługi, 

  • modyfikacji produktu mających na celu dostosowanie go do krajowych lub lokalnych, technicznych standardów bezpieczeństwa krajów innych niż te, dla których go fabrycznie zaprojektowano i wyprodukowano;

    j) zaniedbania;

 

   k) wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia (łącznie z uwzględnieniem obowiązujących norm zawartości zakłóceń w sieciach publicznych), promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.