Polityka prywatności

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej http://mainsltd.eu (zwanego dalej „Serwisem”).

 

2.Właścicielem Serwisu oraz administratorem danych jest MAINS Sp. z o.o. 95-060 Brzeziny

 

ul. J. Słowackiego 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000743411 , NIP 8331402417 , REGON 380932976  (dalej Usługodawca).

 

3. Usługodawca dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis.

 

4. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej RODO

 

§ 1 Cele i rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 

1.Usługodawca zbiera informacje dotyczące osób fizycznych kontaktujących się przez Serwis z usługodawcą, osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową - zwanych dalej łącznie Klientami.

 

2.Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 

a) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);

 

b) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

3.W przypadku subskrypcji Newslettera, Klient podaje:

 

a) adres e-mail;

 

b) imię, nazwisko.

 

w przypadku, gdy Klientem jest przedsiębiorca, podaje również:

 

a. firmę przedsiębiorcy;

 

4.W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

 

5.Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: rodzaj przeglądarki, adres IP przypisany do komputera Klienta bądź zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, czas dostępu, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego.

 

6.Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie.

 

§ 2 Sposób wykorzystywania zebranych danych

 

1. Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 

- jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone,

 

- jeżeli dane dotyczą zawartej z Usługodawcą umowy – nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz wynikający z polskiego prawa w zakresie sprawozdawczości rachunkowej, konieczności przechowywania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,

 

- jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 

2.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom Serwisu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych jak również dostosowania Serwisu do preferencji Klientów oraz administrowania Serwisem.

 

3.W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego – Newsletter - na jego adres e-mail Usługodawca dostarczał będzie wiadomości elektroniczne, które zawierają informacje handlowe – w tym dotyczące promocji oraz nowych produktów dostępnych u Usługodawcy.

 

4. Usługodawca, gdy skierowane zostanie do niego żądanie, udostępnia danych osobowych, uprawnionym organom państwowym np. prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma obowiązek ich udostępnienia.

 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 

1.Serwis używa niewielkich plików, zwanych powszechnie pod nazwą cookies. Zapisywane są one przez mainsltd.eu  na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Mają one na celu identyfikację Serwisu i uproszczenie niektórych operacji. Plik cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez mainsltd.eu produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis, jak również możliwość sporządzenia ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych w ramach Serwisu produktów.

 

2. Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Mechanizm cookies sesyjnych nie daje możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych jak również żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.

 

b)Cookies trwałe są to pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych jak również żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.

 

3. Serwis wykorzystuje cookies własne w celu:

 

a)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Serwisu, co pozwala na ulepszanie jego struktury oraz zawartości.

 

4. Serwis wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

a)zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

5.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia bądź wyłączenia dostępu plików cookies do ich komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, może jednak być ograniczone z uwagi na funkcje, które wymagają plików cookies.

 

6. Usługodawca może gromadzić adresy IP Użytkowników Serwisu. Adres IP jest numerem przydzielanym komputerowi Użytkownika odwiedzającego Serwis przez dostawcę usług internetowych, który umożliwia dostęp do Internetu. Adres IP jest zwykle przypisywany komputerowi w sposób dynamiczny - zmienia się podczas każdorazowego połączenia z Internetem , dlatego też traktowany jest jako nieosobista informacja identyfikująca. Serwis adres IP  wykorzystuje przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja pomocna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, jak również w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, oraz niepowołanych automatycznych programów służących do przeglądania treści prezentowanych w Serwisie.

 

8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

 

1.Klientowi Usługodawcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody danej mu, w tym na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 RODO w każdym momencie, które odnosi skutek od momentu cofnięcia zgody,  nie wpływając na przetwarzanie dokonywane przez Usługodawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 

2.Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie uprawnieni pracownicy Usługodawcy.

 

3.Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

 

4. Usługodawca zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili.

 

5.Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Usługodawca może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Usługodawcę roszczeń od danego Klienta.

 

6.W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

 

7.Zgodnie z przepisem art 21 RODO klientowi służy prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania danych, a w szczególności profilowania, jeżeli Serwis przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes np. marketing swych produktów i usług , prowadzenie statystyki w celu ułatwienia korzystania ze Serwisu, badania poziomu satysfakcji.

 

8.1. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów czy usług jest dla Usługodawcy jednoznaczne ze złożeniem sprzeciwu przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 

8.2. W przypadku, gdy sprzeciw będzie zasadny, a Usługodawca nie będzie posiadał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – dane Klienta co do których korzystania wniósł sprzeciw zostaną usunięte.

 

9. Zgodnie z przepisem art 17 RODO Klient posiada prawo żądania usunięcia wszystkich danych bądź ich części.

 

9.1. Klient posiada prawo żądania usunięcia danych w szczególności w przypadku gdy wycofał daną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez niego zgodę, dane osobowe Klienta nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane bądź w których były przez Serwis przetwarzane, Klient wniósł sprzeciw co do wykorzystywania jego danych w celach marketingowych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w związku wywiązaniem się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Usługodawca podlega, dane osobowe zebrane zostały w wyniku oferowania usług społeczeństwa informacyjnego.

 

10. Zgodnie z przepisem art. 18 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 

a) gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 

b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 

c) gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 

d) gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

11. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych przez Klienta, w związku z wniesieniem sprzeciwu bądź też wycofaniem przez niego zgody, Usługodawca może zachować pewne dane osobowe, jednak w takim zakresie jaki jest niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń np.: imię, nazwisko, adres e-mail (rozpatrywanie skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z usług Usługodawcy), a dodatkowo również adresu zamieszkania czy adresu korespondencyjnego, nr zamówienia.

 

12. Zgodnie z przepisem art 15 RODO Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 

a) cele przetwarzania,

 

b) kategorie odnośnych danych osobowych,

 

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

 

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

 

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,

 

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

12.1. Osoba, której dane dotyczą może uzyskać od administratora kopię swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu.  

 

13. W myśl przepisu art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, które skieruje na adres poczty elektronicznej office@mainsltd.eu .

 

15. W myśl przepisu art 20 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bądź też poprosić Sprzedawcę o przesłanie ich bezpośrednio wskazanemu przez nią administratorowi, pod warunkiem, iż jest to technicznie możliwe. W przypadku wystąpienia o przekazanie danych osobowych nastąpi to w formacie umożliwiającym na odczyt maszynowy. Administrator zobowiązuje się do wykonania żądania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wpływu żądania.

 

16. Osoba, której dane dotyczą może zgłaszać do administratora skargi, zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzana jej danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 

17. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Sprzedawcy przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej office@mainsltd.eu

 

18. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przedmiocie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych bądź innych praw przyznanych przez RODO.

 

§ 5 Postanowienia końcowe, zmiany Polityki Prywatności

 

1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: office@mainsltd.eu

 

2. Data wejścia w życie 16.09.2018 r.